Press "Enter" to skip to content

תקנות מחירי העברה

מחירי העברה בהיבט המקומי והגלובאלי

כל מחיר שנקבע ביחס לעסקה שמבוצעת בין חברות קשורות יכול להיות מוגדר כמחיר העברה. העסקאות הנפוצות ביותר שבגינן קובעים מחירי העברה הן למשל מכירת מוצרים, מתן שירותים, עסקאות פיננסיות, העברת ידע ואפילו שימוש בקניין רוחני. עם זאת, חשוב מאוד לזכור שבעסקאות בינלאומיות לדוגמא יש משמעות מיוחדת לשאלה מהו המס שאותו גובים בגין מחירי העברה – כי קביעת מחיר באופן לא נאות עלולה לגרום לכך שהרווחים מהעסקה יחולקו באופן שלא עולה בקנה אחד עם הנחיות החוק או עם האינטרסים של הנישום.

במילים אחרות, הנושא של מחירי העברה בהיבט המקומי והגלובאלי רלוונטי גם עבור מי שמבצע את העסקאות וגם עבור מי שמבקש לגבות בעבורן מס. מצד אחד, החברות שמעבירות ביניהן מוצרים ושירותים צריכות לקבוע את המחיר הנאות כדי להימנע מתשלום כפל מס. מצד שני, רשויות המס רוצות להיות מעורבות באופן שבו מוגדרים מחירי העברה על מנת לוודא שהן בסופו של דבר יקבלו את מלוא המס כפי שנקבע בחוק של כל מדינה בנפרד.

היכנסו וצפו! החזרי מס, כל מה שצריך לדעת:

איך קובעים מחירי העברה?

הדרך הנכונה לקבוע תקנות מחירי העברה היא להכיר את התקנות שמופיעות בפקודת מס הכנסה. מלבד היכרות עם התקנות שמופיעות בפקודת מס ההכנסה בישראל למשל אם מבצעים את העסקאות בארץ, יש להביא בחשבון גם תקנות בינלאומיות אם מבצעים את העסקה מעבר לים – בין אם מדובר על ארצות הברית, מדינות ביבשת אירופה וכן הלאה.

האופן שבו קובעים מחירי העברה צריך להיות בכפוף לשיתוף פעולה בין הצדדים המעורבים. אם רוצים לשלם מס כחוק אך להימנע מכפל מס, אפשר גם לגייס את שירותיהם של רואי חשבון ואנשי מקצוע. כאשר רואה החשבון מעורבים, הם לוקחים בחשבון את השיקולים.