Press "Enter" to skip to content

כל הסיבות לקחת הלוואה לעסק חדש

הלוואה לעסק חדש מאפשרת לו להתחיל את הפעילות ברגל ימין. הלוואה מן הסוג הזה יכולה לשמש יזמים, בעלי עסקים, נותני שירותים ועצמאיים והיא רלוונטית פחות או יותר לכל התחומים. יתרה על כך, צריך לזכור שממילא כל עסק חדש זקוק לסכום כסף מסוים על מנת להתחיל לפעול – לכן השאלה היחידה היא מאיפה לקבל אותו. בדיוק כאן נכנסים לתמונה היתרונות של הלוואה לעסק חדש וגם הערך המוסף של הלוואות בערבות המדינה.

באופן עקרוני, הגופים המלווים מסכימים לתת הלוואות לעסקים חדשים על מנת לעודד את הצמיחה וכדי להרוויח מהריבית. לפני שהגוף המלווה מסכים למסור לבעלי עסקים חדשים את הכסף, הוא בודק היטב את התכנית העסקית ואת סיכויי ההיתכנות שלה. לאחר מכן, מופעלת מערכת שיקולים רחבה שמביאה בחשבון את מידת הסיכון שהגוף המלווה צריך לקחת על עצמו ואת שלל האינטרסים שבהם הוא מעורב.

מהי הלוואה לעסק חדש בערבות של המדינה?

כל האמור לעיל מתייחס להלוואות רגילות שמיועדות ספציפית עבור עסקים חדשים ואותן אפשר לקחת מבנקים או מגופים חוץ בנקאיים. במקביל, כדאי לדעת שיש גם מסלול של הלוואה לעסק חדש בערבות של המדינה. כאן, המדינה היא זו שערבה לגוף המלווה לכך שהלווה יחזיר את הכסף. במידה והלווה לא עומד בהתחייבות, הגוף המלווה יודע שהוא יכול לפנות אל המדינה ולדרוש את סכומי הכסף שמגיעים לו.

המשמעות של ערבות מצד המדינה היא תנאים טובים יותר לקבלת ההלוואה. כאשר עסק חדש מקבל את הערבות של המדינה, הוא למעשה יכול להתמקח עם הגוף המלווה על התנאים שאותם הוא דורש. חוץ מזה, הגוף המלווה בעצמו מסכים לתת תנאים טובים יותר על הלוואה בערבות המדינה.