Press "Enter" to skip to content

הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים לצרכי מימון

אין כל צל של ספק כי עסקים רבים זקוקים למימון ראשוני כדי להקים את העסק או למימון בתקופות של צמיחה והגדלת העסק, או לחילופין בעת משבר זמני של העסק על מנת לשוב ולהעלות אותו על דרך המלך ולהפוך אותו לריווחי יותר ממה שהיה עד כה. לשם כך ניתן לקבל הלוואות לעסקים מגופים שונים החל בבנקים ועד לקרנות מימון בסבסוד המדינה. גם עסקים כאלה ואחרים אשר נקלעו לקשיים מבקשים הלוואות לעסקים מסיבות שונות, ובכל המקרים הללו נבדקות הבקשות להלוואות אלה מטבע הדברים ונדרשות ערבויות ובטחונות לשם קבלתן הלכה למעשה.

שלוש דרכים לקבלת הלוואות לעסקים

ישנן שלוש דרכים עיקריות לקבלת הלוואות לעסקים כיום:

  • הלוואות לעסקים בבנקים המסחריים
  • הלוואות לעסקים בסבסוד המדינה
  • הלוואות לעסקים בשוק הפרטי

הלוואות לעסקים בבנקים – אין זה סוד כי גם כיום הבנקים נחשבים לגופים הפיננסיים הגדולים במשק אשר מעמידים הלוואת לעסקים בכל מיני היקפים כאלה ואחרים. ברוב המקרים מבקש הבנק לראות תוכנית עסקית מפורטת ביותר, אשר מגדירה את מטרת ההלוואה ואת האופן אשר בו תוחזר ההלוואה לבנק בסופו של דבר. הצגת תוכנית עסקית רחבה ומפורטת מגדילה את הסיכויים לקבלת ההלוואה בבנק ותשפר את תנאי ההחזר והריבית שתתבקשו לשלם עבור ההלוואה. חשוב לעשות סקר בין הבנקים השונים ולבדוק את התנאים שתוכלו לקבל ולהשוות לפני שאתם מחליטים על בנק מסויים.

הלוואות לעסקים בסבסוד המדינה וקרנות שונים – לפני הפנייה לבנק ניתן לברר אודות הקרן לעסקים חדשים או קרנות אחרות המעמידות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. הליך אישור ההלוואה יכול להיות מורכב וארוך, אבל במידה ויאושר יהיה הדבר לעזרה רבה. יש לבדוק את תנאי הסף להלוואות אלה ואת הקריטריונים לבקשה היטב לפני שנכנסים להליך זה.

הלוואות מגופים פרטיים או חוץ בנקאיים – כיום ניתן לנסות לבקש הלוואות גם מגופים חוץ בנקאיים כדוגמת חברות האשראי או חברות הביטוח או אצל מלווים פרטיים המאושרים על ידי משרד האוצר וכדומה. גם במקרים אלה יש להשוות בין המסלולים והתנאים השונים לפני ההחלטה הסופית.