Press "Enter" to skip to content

הלוואות לעסקים חדשים

המאפיינים של הלוואות לעסקים חדשים

ניתן לזהות מספר מאפיינים ייחודיים של הלוואות לעסקים חדשים. מאפיינים אלו אינם רלוונטיים בהלוואות ליחידים או שכירים, בעיקר בשל העניין של מטרת המימון. עסקים חדשים נוטלים הלוואה במטרה לממן את הפתיחה ואת ההוצאות הראשונות. הם זקוקים להלוואות מהירות, גמישות ובתנאי החזר נוחים. ברוב המקרים ניתן לזהות בתוך הלוואות לעסקים חדשים תקופת גרייס ארוכה. משמעותה של תקופה זו היא דחייה של החזר הקרן. כך יכולים בעלי עסקים חדשים להתחיל את הפעילות ברגל ימין וללא הוצאות מיותרות.

מבחינת תנאים, הלוואות לעסקים חדשים ניתנות במסלולים כמו שקלי צמוד-מדד, שקלי לא צמוד או צמוד לדולר. בעלי עסקים חדשים צריכים לחשוב היטב כיצד הם רוצים לפרוס את ההלוואה ולהחזיר את הקרן והריבית. הבנק מגדיר את הביטחונות הנדרשים על פי מאפייני העסק וגם בוחן את רמת הסיכון שהוא נדרש לקחת. במידה והסיכון נמוך, ניתן להשיג תנאים אטרקטיביים במיוחד על הלוואות שונות.

מהן הלוואות לעסקים חדשים בערבות המדינה?

יש בנקים המאפשרים הגשת בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה. התנאים לקבלת הלוואה כזו הם קודם כל שהמבקש יהיה עסק המאוגד בישראל. עליו להיות נטול חוב לרשויות המס ולהציג חשבונות לא מעוקלים או מוגבלים של בעלי מניות. הזכאות גם כפופה לתנאי על פיו אין בנק הנוקט הליך משפטי נגד העסק או בעליו, לרבות הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.

הלוואה בערבות המדינה מתאימה ברוב המקרים לעסקים קיימים ולא לעסקים חדשים. כתוצאה מכך, האפשרות של פנייה לגורם מימון חוץ בנקאי היא עדיין האטרקטיבית ביותר. גופים אלו מסוגלים לספק הלוואות לעסקים חדשים בתנאים נוחים ולהקפיד גם על פריסת תשלומים שתעלה בקנה אחד עם תזרים המזומנים והתכנית העסקית.