Press "Enter" to skip to content

הלוואות בשוק האפור

גופים שונים במדינה מעניקים הלוואות ללקוחותיהם תחת פיקוחה

גופים רבים כגון הבנקים, חברות האשראי וכדומה מעניקים הלוואות שונות ללקוחותיהם בכפוף לחוקי המדינה. גופים אלו פועלים תחת פיקוחה הצמוד של המדינה ובהתאם לחוקיה, כך שפעולותיהם מוגבלות בכפוף לחוקים אלו וניתנות לבקרה מתמדת. כאשר אנו נעזרים בגופים אלה לשם קבלת הלוואה, אנו יכולים להיות בטוחים כי ההליך מתבצע על פי חוק וכי זכויותינו מוגנות במהלכו.

לגופים אלו תנאים נוקשים לשם קבלת הלוואה, אשר לא כולם עומדים בהם

גופים רשמיים אלו פועלים רבות לשם שמירת האינטרס הכלכלי שלהם, ולכן אינם מציעים הלוואות לכל אחד, ומחייבים עמידה בתנאי סף לשם קבלת הלוואה אשר נועדו לוודא כי הם לא יפגעו מבחינה כלכלית. תנאים נפוצים במקרים אלו הם המצאת ערבים, העברת משכורת חודשית על גובה מסוים, אי הימצאות חבויות קודמות באותה חברה ועוד. אנשים אשר עומדים בתנאים אלו יוכלו לקבל הלוואה בתנאים נוחים ובקלות יחסית, אולם אלו אשר אינם עומדים בתנאי החברות יצטרכו למצוא פתרון למצוקתם הכלכלית במקום אחר. הלוואות אלה, אשר מתקבלות מגופים לא רשמיים, נקראות הלוואות בשוק האפור.

כל גוף לא מבוקר אשר מעניק הלוואות, מעניק הלוואות בשוק האפור

אנשים פרטיים וכן חברות מעניקים הלוואות בשוק האפור, כאשר הלוואות אלו אינן מפוקחות כלל על ידי המדינה וכן אינן חוקיות בשל כך. הלוואות בשוק האפור נועדו עבור אותם אנשים אשר אינם יכולים או אינם רוצים לקבל הלוואה מגוף מבוקר, אולם בשל העובדה שהן אינן מבוקרות בשום צורה, נותן ההלוואה יכול לשנות את תנאיה בכל עת על פי ראות עיניו, ולדרוש סכומי החזר גבוהים ביותר ממקבל ההלוואה, דבר אשר עלול להוביל לחובות כבדים ולבעיות כלכליות משמעותיות אף יותר מהבעיה המקורית אשר הובילה ללקיחת ההלוואה.